Eğitim Sen Manisa Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Eğitim Sen Manisa Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu, 1 Mart 2014 tarihinde yapıldı. Divan Kurulunun oluşturulması ile başlayan kongrede ilk olarak demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcilerinin konuşmaları ve mesajları dinlendi. Yine bu bölümde İstanbul Hadımköy'de 20 gündür direnişte olan GREİF işçilerinin mücadelesini anlatan ve işçiler için dayanışma çağrısı yapan bir mesaj okundu. Okunan mesaj salondaki dinleyiciler tarafından coşkuyla alkışlandı.

Konuşmaların ardından açılış konuşmasını yapmak üzere Şube Başkanı Remzi Şirin söz aldı. Remzi Şirin, Manisa şubesinin geçtiğimiz üç yıl boyunca yaptığı etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. AKP iktidarının kamu hizmetlerine ve kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına yönelik saldırılarından bahseden Remzi Şirin, Gezi isyanına da değindi. Gezi isyanı sürecinde Eğitim Sen Manisa Şubesinin aktif rol aldığını belirten Şirin, Manisa'da Gezi isyanı ile ilgili açılan davalarda birçok üyelerinin yargılandığını da belirtti.

Remzi Şirin'in konuşmasının ardından çalışma ve mali raporların aklanmasına geçildi. Bu bölümde söz alan delegeler çalışma raporlarının üyelere geç duyurulduğunu, bu raporların en az 15 gün önceden delegelere sunulması gerektiğini, bu nedenle raporları aklamanın anlamını yitirdiğini belirttiler. Yapılan oylamada raporlar aklandı ve seçime geçildi.

Seçimden önce genel kurula sunulan iki önerge oylandı. Önergelerden biri delege sistemine dayalı seçim sisteminin kaldırılarak doğrudan demokrasinin hakim kılınacağı bir seçim sistemine geçilmesine yönelikti. Diğer önerge ise sendika kurullarında kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklar tanınması ve mali konularda şeffaflığa yönelik bir içerik taşımaktaydı. Her iki önerge de delegelerin oy birliği ile Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere kabul edildi. 

Seçime Sendikal Birlik ve DSD'nin oluşturduğu Sendikal Dayanışma listesi, Emek Hareketi, DEM ve Yurtsever kamu emekçilerinin oluşturduğu HDK listesi ve iki bağımsız aday katıldı. Aday konuşmaları sırasında her iki listenin temsilcileri ısrarla delegelerden blok oy vermelerini istedi ve çaprazlama bir şekilde oluşacak kurulların bir çok soruna neden olacağı belirtildi. Kullanılan bu ifadeler sendika içi yabancılaşmanın ve demokrasinin geldiği noktayı göstermesi bakımından oldukça anlamlıydı. Buna bağlı olarak her iki liste temsilcileri de delegelere adayların numaralarının olduğu anahtar listeler dağıtmaktan geri durmadılar. Seçim süreci genelde salon dışında yapılan kulis çalışmaları ile sürdürüldü.

Bağımsız olarak aday olan eğitim emekçileri ise her iki liste temsilcilerinin tek listeye oy verilmesi taleplerini eleştirerek genel kurul sürecinin yanlış bir biçimde işletildiğini, genel kurullarda bir türlü gruplar arası çıkar ilişkilerini aşabilecek bir pratiğin yaratılamadığını ve kitlelerden habersiz kapalı kapılar ardında yapılan seçim pazarlıkları neticesinde kazanılacak seçimin hiçbir anlamı olmayacağı vurguladılar. Sendika kurullarının kolektif bir emek ve fikir tartışması neticesinde sendikal gruplarına bakılmaksızın tüm üyelerin onayını almış bireylerden oluşması gerektiğini vurgulayan bağımsız adaylar bu tarz dışında yapılacak kongrelerin olumlu sonuçlar doğurmasının zor olduğunu, bu şekilde seçimi kazanan listenin esasında seçimi kazanmamış olacağını belirttiler. 

Adayların konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçim sonucunda Sendikal Dayanışma listesinden 1, HDK listesinden ise 6 kişi yürütme kuruluna seçildi. Genel merkez delegeliklerinde ilk liste 1, ikinci liste 5 üst kurul delegesi çıkardı. Genel merkez delegeliklerinin gruplara göre dağılımı şu şekilde oldu: DSD 1 delege, Emek Hareketi 2 delege, DEM 2 delege, Yurtseverler 1 delege.