DİP Uluslararası Konferansı: Proletaryanın önderlik krizini çözmek için safları sıklaştıralım!

Devrimci İşçi Partisi’nin enternasyonal mücadele alanındaki politikalarının ve görevlerinin tartışıldığı Uluslararası Konferans’ta önemli kararlar alındı.

DİP delegeleri, Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu’nun (DEYK) programatik tezlerini “dünya solunun ve Trotskist kökenden gelen solun büyük bölümünün bütünüyle Marksizmin uzağına savrulduğu bir dünya konjonktüründe DEYK’e devrimci Marksist bir zemin sağlayan” önemli bir belge olarak değerlendirdi ve onayladı. Programatik tezler, özellikle dünya ekonomik krizinin tahlili ve buradan hareketle devrimci Marksistlere biçilen siyasi görevler bakımından DEYK’i işçi hareketi içindeki pasifist, reformist, milliyetçi ve liberal eğilimlerden kesin bir biçimde ayıran sağlam bir eylem kılavuzu olarak önümüzde duruyor.

DEYK’in bir dünya partisi inşa etme çabasını destekleyen DİP’in önünde duran en yakıcı görev proletaryanın önderlik krizinin üstesinden gelinmesine yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, DİP’in uluslararası konferansı, IV. Enternasyonal’in yeniden kuruluşunu proletaryanın önderlik krizinin çözümünde vazgeçilmez bir aşama olarak tanımladı.  Bu amaca ulaşmak için dünya ekonomik krizinin yarattığı koşullar altında yükselen sınıf mücadelelerine ve yer yer devrimci yükselişlere Marksist yöntemle güncel ve somut politik müdahaleler yapmayı ve IV.’ün yeniden kuruluşunu bu mücadeleler içerisinden geçerek gerçekleştirmeyi önüne koydu.

Konferans, DEYK’in örgütsel inşasını politik bir atılımla beraber tarif ederek, ekonomik depresyonun en ağır etkilerini yarattığı kıtada (Avrupa), “kirizin faturası patronlara” şiarı ve “Avrupa Birleşik Sosyalist Devletleri” siyasal hedefiyle bir “Avrupa Genel Grevi” çağrısı etrafında örgütlenmeyi ve Arap devriminin sardığı coğrafyada DEYK’in sürekli devrim perspektifine sahip yeni seksiyonlar kurmasını güncel ve somut hedefler olarak belirledi.

DİP Uluslararası Konferansı, tüm bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için DEYK’in örgütsel yapısı üzerinde durdu ve uluslararası alanda demokratik merkeziyetçi bir Dünya Partisi’nin gereksinmelerini tartışarak öneriler geliştirdi.

Dünya devrimini programatik bir hedef olarak benimsemenin ötesinde, kuruluşundan beri enternasyonalist mücadelesini DEYK’i destekleyerek ve DEYK’i de inşa çabasıyla birlikte sürdüren DİP’in bu mücadelede üstleneceği roller ve üzerine alması gereken görevler de tartışıldı. Arap devriminin hızla Akdenizi bir devrimci havzaya dönüştürmesi karşısında çoğunluğu Müslüman bir ülkede politik mücadele yürüten DİP’in, Arap dünyasında ve Ortadoğu’da DEYK’in örgütlenmesinde elinden geleni ardına koymayacağı açıktır. Konferans bu gerçeğin bir sonucu olarak DİP’in kendi içindeki işbölümünü, önceliklerini ve örgütsel yapısını enternasyonal mücadelelerin gereklerini karşılayacak biçimde düzenlemeyi önüne koyarak önemli bir karar daha vermiş oldu.

Bu görevlerin ağır olduğu ortadadır. Ancak DİP, somut durumun somut tahlilini yaparak ulusal düzeyde süren parti inşasını enternasyonal alanda dünya partisinin inşasına bir kez daha kopmaz biçimde bağlamıştır. Dünya çapında ekonomik depresyonun yarattığı koşullar ve emperyalizm ve Siyonizmin artan saldırganlığı karşısında dünyanın işçileri, emekçileri ve tüm ezilenleri mutlaka enternasyonal bir direniş hattı kurmak zorundadır. DEYK ve onun diğer seksiyonlarıyla birlikte DİP, bu direniş hattının en sağlam parçaları olarak kendilerini inşa edecek ve mücadeleler içinde sermayeye karşı tüm dünya işçilerinin başlatacağı sınıf taarruzuna önderlik etmek için hazırlık yapacaktır.

DİP’in 2012 Uluslararası Konferansı bu büyük hazırlığın bir parçası olarak üzerine düşeni yapmış ve bu hazırlıkları devam ettirerek, enternasyonalist safları güçlendirmek üzere başarıyla tamamlanmıştır.