Sağlık Emekçileri Sendikası Şehir Hastaneleri çalıştayı yaptı

Sağlık Emekçileri Sendikası, yaz döneminden itibaren Türkiye’nin birçok ilinden üye ve temsilcinin görev alarak kurduğu Sendika Okulunda, Şehir Hastanelerini gündemine alan çalışmayı geçtiğimiz haftasonu Ankara’da yaptığı bir çalıştayla kamuoyuna duyurdu.

Şehir Hastaneleri Çalıştayı 16-17 Aralık 2017 tarihinde Ankara Eğitim Sen genel merkez binasında yoğun bir katılımla ve ilgiyle gerçekleşti. Açılış konuşmasını SES Eş Genel başkanı İbrahim Kara ve KESK Eş Genel başkanı Aysun Gezen yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından “Üçüncü Kuşak Yapısal Reformlar: Kamu hizmeti anlayışında değişim” konu başlığıyla ilk sunumu Selime Güzelsarı yaptı. Oldukça kapsamlı olan sunumda sağlık emek sürecinin nasıl bir emek sömürüsüne dönüşeceğini çarpıcı örneklerle anlattı. Fuat Ercan ise “Sağlık Hizmeti Dönüşürken: Devlet Sermaye arası iç bağlantılar” başlığıyla bir sunum yaptı. Sağlık emeğinin ekonomi politiği üzerine yaptığı sunumun odak noktası, sağlık hizmetinin ihtiyacı karşılamaya yönelik değil sağlığın metalaşmasına yönelik olduğuydu.

İkinci oturumda ise “Sağlıkta dönüşüm Programı ve Şehir Hastaneleri” başlığında Ertuğrul Oruç, “Şehir Hastaneleri ve Hastanecilik” konusu ile Güray Kılıç, “Şehir Hastaneleri Sözleşmeleri” başlığını ise Özgür Erbaş gerçekleştirdi. Güray Kılıç ve Ertuğrul Oruç yaptıkları sunumlarda Şehir Hastanelerinin sağlık emekçilerini ve yurttaşları nasıl etkileyeceği üzerinde durdular. Özgür Erbaş ise Kamu Özel ortaklığı ile yapılan Şehir Hastaneleri Sözleşmelerinin hukuki boyutunu inceledi.

Program panellerin ardından, yedi ayrı başlıkta gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla devam etti. Tüm atölyeler oldukça yoğun geçti. En kalabalık atölye ise “Şehir Hastaneleri ve Sendikal Örgütlülük” atölyesi oldu. “Şehir Hastaneleri ve Sağlık Emekçileri”, “Şehir Hastaneleri ve Kadın Sağlık Emek gücü”, “Şehir Hastaneleri ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı”, “Şehir Hastaneleri, Mekan ve Kent Mücadeleleri”, “Yolsuzluk Merkezleri olarak Şehir Hastaneleri”, “Şehir Hastaneleri ve Yurttaşlar” başlıkları ise diğer atölyelerin konuları arasındaydı.

Üçüncü oturumda ise Türk Tabipleri Birliği, Türk Medikal Radyoloji Derneği, Dev Sağlık-İş, Diş Hekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği gibi sağlık emek ve meslek örgütleri adına Şehir Hastaneleri süreci ele alındı.

Çalıştayın ikinci gününde “Mega Proje Olarak Şehir Hastaneleri Sağlık Sorunlarını Çözebilir mi?” konulu sunumu Mehmet Zencir yaptı.  Sunumda sağlık emeğinin sömürülmesinin uluslararası para örgütleri tarafından nasıl desteklendiği üzerinde duruldu. Diğer ülkelerde yapılan şehir hastaneleri deneyimleri anlatılarak her birinin de başarısızlıkla sonuçlandığının altı çizildi. Son oturumda ise atölye çalışmalarından çıkan sonuçlar değerlendirildi.

Yapılan tüm sunumların ardından mücadele etmenin ve örgütlenmenin önemine vurgu yapıldı. Çalıştay Eş Genel Başkan Gönül Erden’in yaptığı kapanış konuşmasıyla son buldu.