DİSK-AR Sosyal Bilimler Kongresi’nde

Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin 4-6 Aralık tarihleri arasında Ankara’da düzenlediği 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde  öne çıkan bir oturum dizisi DİSK’in faaliyet hayatına yeniden başlayan araştırma kuruluşu DİSK-ARadına düzenlenmişti.

 İki oturumdan ilki “Türkiye’de İşçi Sınıfının Durumu”, ikincisi ise “Türkiye’de İşçi Hareketleri ve Sendikalar” başlıklarını taşıyordu. Bunlardan ilkinde Meryem Kurtulmuş ve İrfan Kaygısız ile yoldaşımız Kurtar Tanyılmaz’ın birlikte hazırlamış oldukları “Türkiye’de İşçi Sınıfının Değişen Yapısı” adlı sunum gerçekleştirildi. Sunumda dış pazara dayalı sermaye birikim sürecinde Türkiye işçi sınıfının kapsamının bir dizi nitel ve nicel dönüşüme uğramasına rağmen genişlemiş olduğu ve toplumu değiştirme gücü bakımından taşıdığı ağırlığın arttığı ortaya kondu. Sonraki sunumda Serkan Öngel küresel değer zinciri kavramından hareketle Türkiye’de son 10 yılda işçi sınıfının ücretleri ve istihdam koşulları üzerindeki etkilerine değindi. Oturumun üçüncü konuşmacısı Denizcan Kutlu sunumunda kriz dönemleri ile işgücü piyasasında esnekleşme eğilimleri arasındaki bağlantıları dönemleştirmeye çalıştı. Oturumun son konuşmacısı Neslihan Karatepe sunumunda mevsimlik tarım işçisi kadınların çalışma koşullarını toplumsal cinsiyet ve ataerkil denetim mekanizmalarıyla ilişkisi içinde ele aldı.

DİSK-AR adına düzenlenen ikinci oturumda Bilge Çoban, Hakan Koçak ile birlikte hazırlamış oldukları bildiride Türkiye’de sendikaların yeni örgütlenme stratejileri ve deneyimlerini sundu. İkinci konuşmacı Mihrican Zorlu ise sendikal örgütlenmede işkolu sendikacılığının sendikal sorunlara yanıt veremez durumda olduğunun altını çizdi. Son konuşmacı Özgür Müftüoğlu “Tekel’den Gezi’ye Türkiye’de Toplumsal Hareketler ve Sendikalar” başlıklı sunumunda sendikaların her iki süreçteki sorumlulukları üzerinde durdu.

Sonuç olarak DİSK-AR adına düzenlenen oturumların hem içerdikleri sunumlar itibariyle kongrenin düzeyinin yükselmesine hem de kongre tartışmalarına işçi sınıfı perspektifinin kazandırılmasına olumlu katkıda bulunduklarını söyleyebiliriz.