DİSK-KESK-TMMOB-TTB'den iş cinayetlerine karşı basın açıklaması

DİSK-KESK-TMMOB-TTB, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu'da yaşanan ve 263 madencinin hayatını kaybettiği facianın yıldönümünde, iş cinayetlerine karşı mücadele çağrısı yaptı.

Eylemde, iş cinayetlerinin başlıca nedenlerinin; yıllardır ülkede uygulanan neoliberal politikalar sonucunda iş güvencesinin azalması, çalışma koşullarının ağırlaştırılması, özelleştirme, sendikalasızlaştırma ve taşeronlaşıtrmanın yaygınlaşması, sosyal güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik, çocuk işçi çalıştırma ve yasal düzenlemelerdeki yanlışlıklar olduğu vurgulandı.

- Özelleştirmenin iptal edilmesi, taşeronluk ve rödevans gibi güvencesiz çalışma koşullarının kaldırılması,
- Toplu iş sözleşmesi hakkının önündeki başta çifte baraj uygulaması olmak üzere tüm engellerin kaldırılması,
- Sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması,
- Sigortasız ve sendikasız calıştırmanın önlenmesi,

gibi taleplerle, örgütlü örgütsüz bütün halk, mücadele için "İş Cinayetlerini, İş Katliamlarını Durduralım Platformu" na davet edilerek basın açıklaması sona erdirildi.

Gerçek'i paylaş:

Gerçek Sayılar

Öncü İşçi

Tüm kongre belgeleri

Gençlik Bültenleri